renn4

Schweitzerlaan6
9728 NP  GRONINGEN

t: 050-3098888
e: renn4@renn4.nl
w: www.renn4.nl

Missie

De stichting RENN4 heeft als missie gekozen: Goed onderwijs, Goede zorg voor ieder kind. Met deze missie stelt RENN4 zich op het standpunt dat ieder kind recht heeft op onderwijs en kan en wil leren. Het is de opdracht van RENN4 om leerlingen het onderwijs en de zorg te bieden die past bij hun ontwikkelingsmogelijkheden, zodat zij hun toekomstperspectief kunnen realiseren.

Visie

Visie op onderwijszorg

Om de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijskansen van onze leerlingen optimaal en blijvend te benutten, moet een aantal noodzakelijke voorwaarden zijn gerealiseerd. Een eerste voorwaarde voor leren is dat het schoolklimaat veiligheid en structuur en voldoende uitdagingen biedt, zodat het leerlingen stimuleert in hun ontwikkelingsbehoeften. Een tweede voorwaarde is de materiële inrichting van de onderwijsomgeving. Met respect voor de behoeften van de leerling wordt de inrichting van de groep, het gebouw en het plein ter hand genomen. Ten derde verdient thuisnabij onderwijs de voorkeur; in ieder geval voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Visie in relatie tot samenwerking

De visie van RENN4 op onderwijszorg gaat uit van mogelijkheden van leerlingen en streeft een handelingsgerichte wijze van kijken en werken na. Deze uitgangspunten sluiten goed aan bij de wijze van indicering zoals die binnen de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zal gaan plaatsvinden. Met het bundelen/samenbrengen en gericht inzetten van expertise is de doelgroep met gedragsproblemen het meest gebaat. Kenmerkend voor de expertise van RENN4 is de praktische toepasbaarheid (het werkt in praktijk) en de methodische basis (vanuit het lectoraat Leren en Gedrag).