Afbeelding-Poortje-400x245Portalis VSO
Hoogeweg 9
9746 TN  GRONINGEN

t: 050-8514530
e: info@hetpoortje.nu
w: www.hetpoortje.nu

Missie

Als onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen, zijn de centrale missie en visie van Het Poortje ook voor Portalis nadrukkelijk leidende principes voor de ontwikkeling in de komende jaren.
De afgelopen jaren luidde de missie van Het Poortje:
Elk kind heeft recht op opvoeding, elke ouder heeft recht op ondersteuning daarbij”

In het onderwijs betekent dat voor ons:
Portalis verzorgt kwalitatief goed onderwijs aan bijna alle jongeren die worden geplaatst in Het Poortje Jeugdinrichtingen. Met ons onderwijs willen wij – rekening houdend met de justitiële kaders en de kaders van de gedwongen hulpverlening – de competenties van de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen zodanig vergroten dat zij een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op kunnen bouwen. 

Visie

Portalis biedt onderwijs dat aansluit bij de leerwensen en leermogelijkheden van de leerling. Daarnaast stellen wij de leerling centraal in een beschermende en veilige leeromgeving, waarin de leerling zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelt, en de ruimte ervaart zichzelf te kunnen ontwikkelen. We betrekken de leerling, de ouders/verzorgers bij het opstellen en uitvoeren van het perspectiefplan.

1 kind, 1 plan is in alles ons uitgangspunt: de school en de behandelinrichtingen werken zeer nauwgezet samen rondom de jongere. De drie locaties van de school werken samen, zodat tussentijdse overplaatsing naar een andere locatie een doorgaande leerlijn oplevert voor de jongere en er geen belemmering is voor de uitvoering van het perspectiefplan voor de jongere.

Wij geven goed onderwijs door:
– Samenhang in het totale onderwijsaanbod van de school en samenhang in de aansluiting met vervolgscholen;
– Een krachtige leeromgeving dat betekent betekenisvol leren en activerende didactiek; gericht op resultaten, zelfstandig en actief leren van de leerling;
– Toe te leiden en aan te sluiten bij regulier onderwijs en arbeidsmarkt;
– Mogelijkheid te bieden tot afsluiting met erkende certificaten;
– Mogelijkheid te bieden tot het afleggen van (staats)examens via externe instellingen.

Doelgroep

De leerlingen die bij Portalis onderwijs volgen zijn in de problemen gekomen door hun gedrag. Door hun gedrag zijn ze zodanig in de problemen geraakt dat het voor henzelf en hun omgeving het beste is om tijdelijk in een gesloten instelling met intern onderwijs te worden begeleid. Portalis is gespecialiseerd in onderwijs en arbeidstoeleiding voor zowel civiel als strafrechtelijk geplaatste jongeren.