Route Arbeid

Eén kind – één plan; het uitgangspunt dat door iedere gemeente wordt nagestreefd.

De decentralisaties Passend Onderwijs, Jeugdzorg, delen van de AWBZ en de Participatiewet geven scholen en gemeenten ruimte om maatwerk te bieden. Hoe zorgen we ervoor dat dit niet leidt tot grote verschillen in aanbod, dienstverlening voor kinderen, gezinnen die in verschillende gemeenten wonen?

In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord Drenthe ( Werk in zicht) werken scholen en gemeenten samen om het traject naar werk voor jongeren van het Praktijkonderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) te organiseren en te borgen onder de naam Route Arbeid.

In opdracht van Werk in Zicht heeft 2 jaar externe procesbegeleiding en ondersteuning plaatsgevonden om de methodiek Route Arbeid te ontwikkelen, in praktijk te brengen en te borgen.

Dit heeft geleid tot:

  • 2 gescheiden werelden (scholen en gemeenten) hebben elkaar leren kennen en werken samen.
  • De 22 PrO-/VSO-scholen en 27 gemeenten hanteren één aanpak/methodiek.
  • Tijdige samenwerking en afstemming tussen school, gemeente en UWV voor PrO-/VSO-jongeren.
  • Instrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching zijn ook voor de doelgroep 16-17 jarigen en niet uitkeringsgerechtigden beschikbaar.
  • PrO-/VSO-jongeren zijn in beeld bij werkgeversadviseurs van de Werkpleinen en worden actief bemiddeld naar werk.
  • Een monitorsysteem (Intergrip) geeft inzicht in de status van elke jongere (inclusief contactpersoon school en contactpersoon gemeente).
Meer weten over Route Arbeid?
  • Egberdien ten Brink (directeur ISD Noordoost; telefoon 0596-639350)
  • Henk ten Brinke (CMOStamm; monitoring en werkgeversbenadering; 06 46 08 13 33)
  • Paul Lowik (Breuer Institute; overall procesbegeleider; 06 51 32 96 64)